Sunday, 14 September 2008

Siva Thandava Sthothram


English Lyrics Of Siva Thandava Sthothram


Jatatavee gala jjala pravaha pavitha sthale,

Gale avalabhya lambithaam bhujanga thunga malikaam,

Dama ddama dama ddama ninnadava damarvayam,

Chakara chanda thandavam thanothu na shiva shivam. 1Jata kataha sambhramabrama nillimpa nirjari,

Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,

Dhaga dhaga daga jjwala lalata patta pavake,

Kishora Chandra shekare rathi prathi kshanam mama. 2Dara darendra nandini vilasa bhandhu bhandura,

Sphuradigantha santhathi pramodha mana manase,

Krupa kadaksha dhorani niruddha durdharapadi,

Kwachi digambare mano vinodhamethu vasthuni. 3Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,

Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,

Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,

Mano vinodhamadhbutham bibarthu bhootha bharthari. 4Sahasra lochana prabhoothyasesha lekha shekhara,

Prasoona dhooli dhorani vidhu sarangri peedabhu,

Bhujangaraja Malaya nibhadha jada jhootaka,

Sriyai chiraya jayatham chakora bandhu shekhara. 5Lalata chathwara jwaladhanam jaya sphulingabha,

Nipeetha pancha sayagam saman nilimpanayakam,

Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,

Maha kapali sampade, siro jadalamasthu na. 6Karala bhala pattika dhagadhaga jjwala,

Ddhanam jayahuthi krutha prachanda pancha sayage ,

Dharadharendra nandhini kuchagra chithrapathraka,

Prakalpanaika shilpini, trilochane rather mama. 7Naveena megha mandali nirudha durdharath sphurath,

Kahoo niseedhi neethama prabhandha bandha kandhara,

Nilimpa nirjari darsthanothu kruthi sindhura,

Kala nidhana bandhura sriyam jagat durandhara. 8Prafulla neela pankaja prapancha kalima prabha,

Valambhi kanda kanthali ruchi prabandha kandharam,

Smarschidham puraschidham bhavaschidham makhachidham,

Gajachidandakachidham tham anthakachidham bhaje. 9Agarva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,

Rasa pravaha madhuri vijrumbha mana madhu vrtham,

Suranthakam, paranthakam, bhavanthakam, makhandakam,

Gajandhakandhakandakam thamanthakanthakam bhaje. 10Jayathwadhabra vibramadbujaamga maswasath, Vinirgamath,

kramasphurath, karala bhala havya vat,

Dhimi dhimi dhimi dhwanan mrudanga thunga mangala,

Dhwani karma pravarthitha prachanda thandawa shiva. 11Drusha dwichi thra thalpayor bhujanga moukthika srajo,

Garishta rathna loshtayo suhrudhwi paksha pakshayo,

Trunara vinda chakshusho praja mahee mahendrayo,

Samapravarthika kadha sadashivam bhajamyaham. 12Kada nilampa nirjaree nikunja kotare vasan,

Vimuktha durmathee sada sirasthanjaleem vahan,

Vilola lola lochano lalama bhala lagnaka,

Shivethi manthamucharan kada sukhee bhavamyaham. 13Imam hi nithya meva muktha muthamothamam sthavam,

Padan, smaran broovan naro vishudhimethi santhatham,

Hare Gurou subhakthimasu yathi nanyadha gatheem,

Vimohinam hi dehinaam sushakarasya chithanam. 14Poojavasana samaye dasa vakhra geetham,

Ya shambhu poojana param padthi pradhoshe,

Thasya sthiraam radha gajendra thuranga yuktham,

Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadathi shambu. 15Ithi Ravana krutham, Shiva thandava stotram, Sampoornam.


0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online