Wednesday, 26 August 2009

Venkateswara Suprabhatham Full Version


Telugu Lyrics Of Venkateswara Suprabhatam||ఓం||

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే

ఉత్తిష్ఠ నరసార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాన్హికం. ||1||(2 times)ఉత్తిష్ఠో ఉత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ

ఉత్తిష్ఠ కమలా కాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురూ. ||2|| (2 times)మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారే

వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే

శ్రీ స్వామి నిశ్రిత జనప్రియ దానశీలే

శ్రీ వెంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతం. ||3|| (2 times)తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే

భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే

విధి శంకరేన్ద్ర వనితాభిరర్చితే

వృషశైల నాథయితే దయానిధే. ||4||అత్ర్యాది సప్తఋషయస్స ముపా స్యసంధ్యాం

ఆకాశ సిందు కమలాని మనోహరాణి

ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుతుం ప్రపన్నాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||5||పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాధ్యాః

త్రైవిక్రమాది చరితం విభుధాః స్తువంతి

భాషాపతిః పఠంతి వాసరశుద్ధిమారాత్

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||6||(ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ

పూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానాం)

ఆవాతి మందమనిల స్సహ దివ్యగంధైః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||7||ఉన్మీల్యనేత్రయుగముతమ పంజరస్ఠాః

పాత్రావశిష్ట కదలీఫల పాయసాని

భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||8||తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా

గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి

భాషాసమగ్రమసకృత్కర చారురమ్యం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||9||(భ్రుంగావళీచ మకరంద రసానువిధ

ఝంకారగీత నినదైః సహ సేవనాయ)

నిర్యాత్యుపాంత సరసీకమలోదరేభ్యః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||10||యోషాగణేన వరదధ్నివిమథ్యమానే

ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్ర ఘోషాః

రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||11||పద్మేశమిత్రశతపత్ర గతాళివర్గాః

హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగ లక్ష్యాం

భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||12||శ్రీ మన్నభీష్ట వరదఖిలలోక బంధో

శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో

శ్రీ దేవతాగృహ భుజాంతర దివ్య మూర్తే

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||13||(2 times)శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగాః

శ్రేయోర్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః

ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||14||(శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి

నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం)

ఆఖ్యాం త్వదీయవసతే రనిశం వదంతి

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||15||(సేవాపరాః శివసురేశ క్రుసానుధర్మ

రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః)

బద్దాంజలి ప్రవిలసన్నిజశీర్శ దేశాః

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||16||(ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజాః

నాగాధిరాజ గజరాజ హయాదిరాజాః)

స్వస్వాధికార మహిమాధిక మార్థయంతే

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||17||(సూర్యేందు భౌమబుధవాక్పతి కావ్యసౌరి

స్వర్భాను కేతుదివి షత్పరిషత్ప్రధానాః)

త్వద్దాస దాస చరమావదిదాస దాసాః

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||18||త్వత్పాదధూళిభరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః

స్వర్గాపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగా

కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||19||త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః

స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాంశ్రయంతః

మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్తే

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||20||శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే

దేవాధిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే

శ్రీ మన్ననంత గరుదాదిభిరర్చి తాంఘ్రే

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||21||శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ

వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే

శ్రీవత్సచిహ్న శరనాగతపారిజాత

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||22||కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే

కాంతాకుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే

కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||23||మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్

స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర

శేషాంశ రామ యదునందన కల్కిరూప

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||24||ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం

దివ్యం వియత్సరసి హేమఘటేషు పూర్ణం

ధృత్వాద్య వైదికశిఖామణయః ప్రహృష్టాః

తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతం ||25||


భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి

సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః

శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్చిత మంగళాస్తే

ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతం ||26||బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్స మహర్షయస్తే

సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః

ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||27||లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైక సింధో

సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో

వేదాంతవేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య

శ్రీ వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం ||28|| (2 times)ఇత్థం వృషాచలపతే రివ సుప్రభాతం

యే మానవాః ప్రతిదినం పఠింతుం ప్రవృతాః

తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగ భాజాం

ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే ||29|| (2 times)కమలాకుచచూచుక కుంకుమతో

నియతారుణితాతుల నీలతనో

కమలాయతలోచన లోకపతే

విజయీభవ వెంకటశైలపతే ||1|| (2 times)సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ

ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే

శరణాగతవత్సల సారనిదే

పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే ||2||అతివేలతయా తవ దుర్విషహై

రనువేలకృతై రపరాధశతైః

భరితం త్వరితం వృషశైలపతే

పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ||3||అధివేంకటశైల ముదారమతే

ర్జనతాభిమతాధికదానరతాత్

పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః

కమలాదయితాన్న పరం కలయే ||4||కలవేణురవావశగోపవధూ

శతకోతివృతాత్స్మరకోటిసమాత్

ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్

వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే ||5||అభిరామగుణాకర దాసరథే

జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే

రఘునాయక రామ రామేశ విభో

వరదో భవ దేవ దయాజలధే ||6||అవనీతనయాకమనీయకరం

రజనీకరచారుముఖాంబురుహమ్

రజనీచరరాజతమోమిహిరం

మహనీయమహం రఘురామమయే ||7||సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం

స్వనుజం చ సుకాయమమోఘశరమ్

అపహాయ రఘూద్వహ మన్య మహం

న కథంచన కంచన జాతు భజే ||8||వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః

సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి

హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద

ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ||9||(2 times)అహం దురతస్తే పదాంభోజయుగ్మ

ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి

సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం

ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ ||10||అజ్ఞానినా మయా దోషా

నశేషాన్విహితాన్ హరే

క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం

శేషశైలశిఖామణే ||11|| (2 times)ఈశానాం జగతోస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం,

తద్వక్షః స్థల నిత్య వాసర సికాం తత్ క్షాంతి సంవర్ధినీమ్;

పద్మాలంకృత పాణి పల్లవ యుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం,

వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్.||1||(2 times)శ్రీమన్ ! కృపాజలనిధే ! కృతసర్వలోక !

సర్వఙ్ఞ ! శక్త ! నతవత్సల ! సర్వశేషిన్ !

స్వామిన్ ! సుశీల ! సులభాశ్రిత పారిజాత !

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||2|| (2 times)ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్ప !

సౌరభ్య సౌరభ కరౌ సమనన్నివేశౌ;

సౌమ్యౌ సదానుభవనేపి నవానుభ్యావ్యౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||3||సద్యో వికాసి సముదిత్వర సాంద్రరాగ,

సౌరభ్య నిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తామ్;

సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||4||రేఖామయ ధ్వజ సుధా కలశాతపత్ర,

వజ్రాంకుశాంబురుహ కల్పక శంఖ చక్రైః;

భవ్యై రలంకృత తలౌ పరతత్త్వ చిహ్నైః,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||5||తామ్రోదర ద్యుతి పరాజిత పద్మరాగౌ,

బాహ్యైర్ మహోభి రభిభూత మహేంద్ర నీలౌ ;

ఉద్యన్ నఖాంశుభి రుదస్త శశాంక భాసౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||6||సప్రేమ భీతి కమలాకర పల్లవాభ్యాం,

సంవాహనేపి సపది క్లమమాదధానౌ;

కాంతా వవాజ్ఞానస గోచర సౌకుమార్యౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||7||లక్ష్మీ మహీ తదనురూప నిజానుభావ,

నీళాది దివ్య మహిషీ కర పల్లవానామ్;

ఆరుణ్య సంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||8||నిత్యానమద్ విధి శివాది కిరీట కోటి,

ప్రత్యుప్త దీప్త నవరత్న మహఃప్రరోహైర్;

నిరాజనా విధి ముదార ముపాదధానౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||9||విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ,

యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయాప్యుపాత్తౌ;

భూయస్ తథేతి తవ పాణితల ప్రతిష్ఠౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||10||పార్థాయ తత్సదృశ సారథినా త్వయైవ,

యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి;

భూయాపి మహ్యమిహ తౌ కరదర్శితౌ తే,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||11||మన్ మూర్ధ్ని కాళియ ఫణే వికటాటవీషు,

శ్రీ వేంకటాద్రి శిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్;

చిత్తేప్యనన్య మనసాం సమమాహితౌ తే,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||12||అమ్లాన హృష్య దవనీతల కీర్ణ పుష్పౌ,

శ్రీ వేంకటాద్రి శిఖరాభరణాయమానౌ;

ఆనందితాఖిల మనోనయనౌ తవైతౌ,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||13||ప్రాయః ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగాహ్యౌ,

మాతుః స్తనావివ శిశో రమృతాయమానౌ;

ప్రాప్తౌ పరస్పర తులా మతులాంతరౌ తే,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||14||సత్త్వోత్తరైస్ సతత సేవ్య పదాంబుజేన,

సంసార తారక దయార్ద్ర దృగంచలేన;

సౌమ్యోపయంతృ మునినా మమ దర్శితౌ తే,

శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ||15|| (2 times)శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే,

ప్రాప్యే త్వయి స్వయ ముపేతతయా స్ఫురంత్యా;

నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్య గుణాయ తుభ్యం,

స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్. ||16|| (2 times)||శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రపత్తి సమాప్తం||


శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనం:


శ్రియ కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినామ్,

శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్.||1||


లక్ష్మీత విభ్రమా లోక సుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే,

చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్.||2||


శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే,

మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్.||3||


సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్,

సదా సంమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్.||4||


నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే,

సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్.||5||


స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషినే,

సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.||6||


పరస్త్మ బ్రాహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే,

ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.||7||


ఆకాలతత్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతాం,

అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.||8||ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన,

కృపయాదిశతే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్.||9||


దయామృతతరంగిణ్యౌ స్తరంగైరివ శీతలైః,

అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్.||10||


స్రగ్భూషాంబర హేతీనాం సుషమావహ మూర్తయే,

సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్.||11||


శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే,

రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.||12|| (2 times)


శ్రీమత్సుందరజామాతృముని మానసవాసినే,

సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్.||13||


మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః,

సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తూ మంగళమ్.||14||


1 Comment:

Ramu V said...

very verynice

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online