Friday, 2 November 2007

Daily Pooja Procedure In Telugu (నిత్య పూజా విధానం)


{ప్రతి దేవుని (దేవత) పూజకు ముందుగా గణపతి పూజ చేసి అనంతరం మీరు ఏ దేవుని పూజిస్తారో ఆ దేవుని పూజించవలెను.}

వినాయకుని శ్లోకం:

శుక్లాం బరదరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజం

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం

అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే.

***

వక్ర తుండ మహా కాయ సూర్య కోటి సమ ప్రభ

నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా

ఓమ్ శ్రీ మహా గణాధి పతయే నమః
{అని నమఃస్కారం చేసుకోవాలి}

***

ఏకాహారతి వెలిగించాలి:

{ఏకాహారతి వెలిగించి దానికి పసుపు, కుంకుమ, అక్షంతలు & పూల తో అలంకరించవలెను.}***

దీపారాధన వెలిగించేటప్పుడు శ్లోకం:

{యీ క్రింది మంత్రమును చెప్పుతూ దీపమును ఏకాహారతి తోటి దీపం వెలిగించాలి}భోదీప దేవి రూపస్త్వం,

కర్మ సాక్షిహ్య విఘ్ణకృత్,

యావత్ పూజాం కరిష్యామి,

తావత్వం సుస్థిరో భవ.

దీపారాధన ముహూర్తః సుమూహూర్తోస్తు

{పై శ్లోకం చదువుకుంటూ దీపారాధన కుంది కి పసుపు, కుంకుమ, అక్షంతలు, పూలతో పూజ చెయ్యాలి.}

***

ఆచమనం:

{చెయ్యి అలివేణి (ప్లేటు)లో కడుగుకోవాలి}

ఓం కేశవాయస్వాహ --- {అని తీర్ధం తీసుకోవాలి}

ఓం నారాయనాయస్వాహ --- {అని తీర్ధం తీసుకోవాలి}

ఓం మాధవాయస్వాహ --- {అని తీర్ధం తీసుకోవాలి}

{మళ్లీ చెయ్యి కడుగుకోవాలి}

ఓం గోవిందయనమః --- {అనుచూ నీళ్ళను క్రిందకు వదలవలెను.}


***


{తదుపరి నమఃస్కారం చేయుచు యీ మంత్రములను పఠించవలెను}

కేశవనామాలు:

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం విష్ణవే నమః

ఓం మధుసూధనాయ నమః

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

ఓం వామనాయ నమః

ఓం శ్రీధరాయ నమః

ఓం రిషీకేసాయ నమః

ఓం పద్మనాభాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం సంకర్షణాయ నమః

ఓం వాసుదేవాయ నమః

ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

ఓం అదోక్షజాయ నమః

ఓం నరసింహాయ నమః

ఓం అచ్యుతాయ నమః

ఓం జనార్ధనాయ నమః

ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

ఓం హరయే శ్రీకృష్ఱాయ నమః

***

యశ్శివో నామరూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వమంగళా

తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతోజయమంగళమ్ ||


లాభస్తేషాం జయస్తేషాంకుత స్తేషాంపరాభవః

యేషా మిందీనరశ్యామో హృదయస్థో జనార్థనః ||


ఆపదామపహర్తారందాతారం సర్వసంపదాం

లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ||


సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధికే

శరణ్యే త్ర్యంబికేదేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||


{ఈ క్రింది మంత్రమును చెపుతూ కుడి చేతితో అక్షంతలు దేవునిపై చల్లవలెను.}


ఓం శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః

ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః

ఓం వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః

ఓం శచీపురందరాభ్యాం నమః

ఓం అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః

ఓం శ్రీ సితారామాభ్యాం నమః

||నమస్సర్వేభ్యోం మహాజనేభ్యః అయం ముహూర్త స్సుముహూర్తోస్తు||


భూశుద్ధి


ఉత్తిష్ఠంతు భూతపిశాచా ఏతేభూమిభారకాః |

ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ||


{ప్రాణాయామము చేసి అక్షంతలను వెనుక వేసుకోవలెను.}


ప్రాణాయామం

ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ సత్యం |

ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ ||

||ఓమా పోజ్యోతీరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరోమ్||


***

అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపినా

యః స్మరేద్వై విరూపాక్షంస బాహ్యాభ్యంతరశ్శుచిః ||

(అని నాలుగు దిక్కులా ఉద్ధరని తో నీళ్ళు చల్లవలెను. సుద్ధి చేసినట్టుగా.)


సంకల్పం


మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం
(కులదైవాన్ని సంభోదించుకోవాలి "పరశ్వరుని" బదులుగా)

శుభేశోభనే ముహూర్తే - శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞయా

ప్రవర్తమానస్య - ఆద్యబ్రహ్మణః

ద్వితియ పరార్ధే - శ్వేత వరాహకల్పే

వైవస్వత మన్వంతరే - కలియుగే

ప్రథమపాదే - జంబూద్వీపే

భరతవర్షే -భరతఖండే
(India లో వుంటే "భరతఖండే" అని చదవాలి, U.S లో వుంటే "యూరప్ఖండే" చదవాలి)

మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే

(ఏ నది కి దగ్గర వుంటే ఆ నది సమీపే అని చదవాలి)
(శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా / గంగా / గోదావర్యోః మధ్యదేశే" )

కావేరి నదీ సమీపే

నివాసిత గృహే
(Own house అయితే "సొంత గృహే"అని చదవాలి)

అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన (for details check this site:

శ్రీ ఖర నామ సంవత్సరే

ఉత్తరాయనే
(దక్షిణాయనే from 17th july / ఉత్తరాయనే from 15th jan --- -[6 months కి ఒక సారి మారుతుంది. See panchamgam])

గ్రీష్మ ఋతువే
('గ్రీష్మ ఋతువే' - 'Summer Season' / 'వర్ష ఋతువే' - 'Rainy Season' / 'వసంత ఋతువే' - 'Winter Season')

జ్యేష్ఠ మాసే
(తెలుగు నెల)(శ్రావణ, చైత్ర, జ్యేష్ఠ, )


శుక్ల పక్షే
(శుక్ల పక్షం [as the size of the moon increases] / బహుళ పక్షం [as the size of the moon decreases], కృష్ణ పక్షం)


________ తిధౌ
(morning ఏ తిథి start అయితే ఆ తిథే చదువుకోవాలి)
(Ex: పాడ్యమి, విదియ, తదియ, చవితి, పంచమి, షస్టి, సప్తమి, అష్టమి, నవమి, దశమి, ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్దశి, పూర్ణిమ or అమావాస్య.)


________ వాసరే
(ఏ వారం అయితే ఆ వారం చదువుకోవాలి Ex: ఆది, సోమ, మంగళ, బుధ, గురు, శుక్ర, శని.)


శుభ నక్షత్రే, శుభ యోగే, శుభ కరుణే,

ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం,

శుభ తిథౌ శ్రీమాన్ ______ గోత్రా
(Ex: భారద్వాజస )

అహం __________ నామ ధేయా
(భర్త పేరు చదువు కోవాలి) (Ex: సత్య ప్రకాష్)

ధర్మ పత్ని ______________ నామ ధేయా,
(Ex: లక్ష్మీ శైలజ)

సకుటుంభాయాః సకుటుంబస్య - ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా,

శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం,

క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృద్ధ్యర్ధం,

ధర్మార్ధ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్ధ సిద్ధ్యర్ధం,

సర్వాపదాం నివారణార్ధం, సకలకార్య విఘ్న నివారణార్ధం,

సత్సంతాన సిద్ధ్యర్ధం, శ్రీ పార్వతీ సహిత పరమేశ్వర దేవతా ముద్దిశ్య,

కల్పోక్త విధానేన యధాశక్తి షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే,

{అని చదివి అక్షంతలు నీరు కలిపి పళ్ళెములో విడువవలెను.}

****

కలశారాధన

అదౌ నిర్విఘ్న పరి సమాప్త్యర్ధం శ్రీ మహాగణపతి పూజార్ధం తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే.

{కలశమునకు గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి, కలశంలో ఒక పువ్వు, కొద్దిగా అక్షంతలు వేసి, కుడి చేటితో కలశంను మూసి పెట్టి, ఈ క్రింది మంత్రాలను చెప్పవలెను.}

కలశస్యముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితోబ్రహ్మా

మధ్యే మాతృగణా స్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా

వసుంధరా ఋద్వేదో థ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యథర్వణః అంగైశ్చ

సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః గంగేచ యమునే చైవ

గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధం కురు.

{శిరస్సు పైన పూజా ద్రవ్యముల పైన నీరు చల్లవలెను}

ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య, పూజ ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య.


(to be continued)

45 Comments:

Rama said...

here this is the site which i was searching for. but please can i get all the nitya puja vidhanm that is daily puja in sanskrit,hindi,or english. As i cam from north and i don't know telugu to read and write. So please help me.

Anonymous said...

Hi , can you please upload the remaining part of nitya Pooja ...


Thank you.

Anonymous said...

Thankyou

Anonymous said...

Hi pk upload the remaining pooja vidhanam

drsatyapraveen said...

Nice. You can expand it further ?

ram said...

Hey superb work yaar god bless you and your family can u upload remaini part tooo pls pls pls

swarna said...

Pls upload remaining part

Anonymous said...

Please upload remaining part.

janaki said...

Thank you soo much for your information.Please upload remaining part.

Unknown said...

Can u suggest me puja which I can do for half an hour daily .which gives me satisfaction and I can do my house work with out disturbance. Thank u

ML Narayana Malladi said...

Can u suggest me puja which I can do for half an hour daily .which gives me satisfaction and I can do my house work with out disturbance. Thank u

chandra kanth Kanjar said...

Please upload remaining part

A V Srinivasa Reddy Ongole said...

very nice and suer work thank u

babu said...

Very nice

babu said...

Very nice

tanvi said...

Lovely blog madam...I feel very bad to miss this blog for these many days.

Unknown said...

Whr is d remaining........

Harathi Peddireddi said...

We have to stop d pooja from sankalpam.....gud k...but not getting d full pooja vidanam.........

Harathi Peddireddi said...

We have to stop d pooja from sankalpam.....gud k...but not getting d full pooja vidanam.........

Sirisha said...

What next
Good up to here

Satish Chowdary said...

realy super...thanks....

Mokshagundam Surya Prakash Rao said...
This comment has been removed by the author.
Mokshagundam Surya Prakash Rao said...
This comment has been removed by the author.
Mokshagundam Surya Prakash Rao said...
This comment has been removed by the author.
Priyanka said...

Very nice, Thanks for the clear understandings, please upload the remaining part also. Please please please.....

jaya said...

Tulasammanu yeppudu naataali,konchem cheppandi please

ankammarao padarti25 said...

Very Nice , Daily siva pooja chestunnam.Eye slokam chadavali.

nageswar rao said...

Thanks for your help with this site

jeeva said...

Good

jeeva said...

Good

Subrahmanya Oruganti said...

Where is it's continuation?

Sankar said...

Sir second part complete ga pettandi PDF format lo please please

Kumar Kumars said...

Good blog...But we want hanuman bharathi telugu pdf files

prasad burla said...

దయచేసి మిగిలిన పూజా విధానం కూడా పోస్ట్ చేయండి please....

Tammali Mallikharjuna said...

Very nice

cnagesh mcse said...

Madam just copy this content and past the Google translate opposite side select what do u want

Unknown said...

Very nice. Please let me learn the remaining part of the pooja also

Anonymous said...

Sir Send me full pooja vidhanam

mallikaarjunamedical@gmail.com said...

Sir send me full pooja vidhanam

Unknown said...

Thank you..valuable information..where can I find remaining part

Unknown said...

Panchopachara puja it will take 15 to 20 min. Shodoshopachara puja takes 45 min what Puja will u need to perform

Sailaja Prakash said...

Sure...I will upload soon

Unknown said...

Pls migilina vidhan kuda cheppandi pls

Unknown said...

Very nice method.

Unknown said...


Brahmana vidyarthulaku chala upayogakaram!manchi pani chesthunnaru!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online