Wednesday, 4 February 2009

Sri Lalitha Sahasranaama Sthothram

Part --- 1 of 3:


Part --- 2 of 3:


Part --- 3 of 3:

Telugu Lyrics Of Lalita Sahasranama Stotram

న్యాసమ్:

ఓం అస్యశ్రీ లలితాదివ్య సహస్ర నామస్తోత్ర మహామంత్రస్య,

వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టప్ఛన్దః,

శ్రీలలితా పరా భట్టారికా మహా త్రిపురసుందరీ దేవతా,

ఐం-బీజం, క్లీం శక్తిః - సౌః కీలకం,

మమ చతుర్విథ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపేవినియోగః||


ధ్యానమ్:


సింధూరారుణ విగ్రహాం, త్రినయనాం మాణిక్య మౌలిస్ఫుర,

త్తారా నాయక శేఖరాం, స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహమ్!

పాణిభ్యామళిపూర్ణరత్న, చషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం,

సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్త, చరణాం ధ్యాయేత్పరాంమ్బికాం!!అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం, దృత పాశాంకుశ పుష్పబాణచాపామ్|

అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై, రహమిత్యేవ విభావయే భావానీమ్||

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం, వికసితవదనాం, పద్మపత్రాయతాక్షీం|

హేమాభాం పీతవస్త్రాంకరకలిత, లసద్ధేమ పద్మాం వరాంగీమ్||

సర్వాలంకారయుక్తాం, సకల మభయదాం, భక్తనమ్రాం భవానీం|

శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం, సకల సురనుతాం సర్వ సంపత్ప్ర దాత్రీమ్||

సకుంకుమ విలేపనా, మళికచుమ్బి కస్తూరికాం|

సమన్దరహసితేక్షణాం, సశరచాప పాశాంకుశాం||

అశేషజనమోహినీ, మరుణ మాల్య భూంషోజ్జ్వలాం|

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేద్దమ్బికామ్||శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర ప్రారంబః

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమఃశ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞీ, శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ||

చిదగ్నికుండసమ్భూతా, దేవకార్యసముద్యతా.||1||ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహుసమన్వితా||

రాగస్వరూపపాశాఢ్యా, క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా.||2||మనోరూపేక్షు కోదండా, పంచ తన్మాత్ర సాయకా||

నిజారుణ ప్రభాపూర, మజ్జ ద్బ్రహ్మాండమండలా. ||3||చంప కాశోక పున్నాగ, సౌగంధిక లసత్కచా||

కురువింద మణిశ్రేణీ, కనత్కోటీర మండితా.||4||అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దిళికస్థల శోభితా||

ముఖచంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషకా.||5||వదనస్మర మాంగళ్య గృహతోరణ చిల్లికా||

వక్ర్త లక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా.||6||నవ చంపక పుష్పాభ నాసా దండ విరాజితా||

తారా కాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భూషితా.||7||కదంబ మంజరీక్లుప్త కర్ణపూర మనోహర||

తాటంక యుగలీ భూత తపనోడుప మండలా.||8||పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావిక పోలభుః ||

నవ విద్రుమ బింబశ్రీ న్యక్కారి రదనచ్ఛదా ||9||శుద్ధ విద్యంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా ||

కర్పూర వీటికామోద సమాకర్ష ద్దిగంతరా ||10||నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్సిత కచ్ఛపీ ||

మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జ త్కామేశ మానసా||11||అనాకలిత సాదృశ్య చుబుకశ్రీ విరాజితా ||

కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్ర శోభిత కంధరా ||12||కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా ||

రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోల ముక్తా ఫలాన్వితా ||13||కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణి ప్రతిపణ స్తనీ ||

నాభ్యాలవాల రోమాళీ లతాఫల కుచద్వయీ ||14||లక్ష్యరోమ లతాధారా తాసమున్నేయ మాధ్యమా||

స్తనభార దళన్మధ్య పట్టబంధ వళిత్రయ ||15||అరుణారుణ కౌసంభ వస్త్ర భాస్వ త్కటీతటీ ||

రత్న కింకిణికారమ్య రశనా దామ భూషితా ||16||కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరు ద్వయాన్వితా ||

మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా ||17||ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మరతూణా భజంఘికా ||

గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా ||18||నఖధీధితి సంఛన్న నమజ్జన తమోగుణా ||

పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా ||19||శింజాన మణి మంజీర మండిత శ్రీపదాంబుజా ||

మరాళీ మందగమనా మహాలావణ్య శేవధిః ||20||సర్వారుణా నవద్యాంగీ సర్వాభరణ భూషితా |

శివ కామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీన వల్లభా ||21||సుమేరుశృంగ మధ్యస్థా శ్రీమన్నగర నాయికా |

చింతామణి గృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసన స్థితా ||22||మహాపద్మాటవీ సంస్థా కదంబ వనవాసినీ |

సుధాసాగర మధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ ||23||దేవర్షిగణ సంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా ||

భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తి సేనా సమన్వితా ||24||సంపత్కరీ సమారూఢ సింధురవ్రజ సేవితా ||

అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటిభిరావృతా ||25||చక్రరాజ రథారూఢ సర్వయుధ పరిష్కృతా ||

గేయచక్రరథారూఢ మంత్రిణీ పరి సేవితా ||26||కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథ పురస్క్రుతా ||

జ్వాలా మాలినికాక్షిప్తవహ్ని ప్రాకార మధ్యగా ||27||భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తివిక్రమ హర్షితా ||

నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా ||28||భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నందితా ||

మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగవధ తోషితా ||29||విశుక్రప్రాణ హరణ వారాహీ వీర్యనందితా ||

కామేశ్వర ముఖాలోక కలిప్త శ్రీగణే శ్వరా ||30||మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా ||

భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ ||31||కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః ||

మహా పాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా ||32||కామేశ్వరాస్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా |

బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా ||33||హర నేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవ నౌషధిః |

శ్రీమద్వాగభవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా ||34||కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ |

శక్తికూటైక తాపాన్న కట్యధోభాగ ధారిణీ ||35||మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయ కళేబరా |

కుళామృతైక రసికా కుళసంకేత పాలినీ ||36||కుళాంగనా కుళాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ |

అకుళా సమయాంతస్థా సమయాచార తత్పరా ||37||మూలాధారైక నిలయా బ్రహ్మ గ్రంథివిభేదినీ |

మణిపూరాంత రుదితా విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ ||38||ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథి విభేదినీ |

సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభి వర్షిణీ ||39||తటిల్లతా సమరుచి ష్షట్చక్రోపరి సంస్థితా |

మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతు తనీయసీ ||40||భవనీ భావనాగమ్యా భావారణ్య కుఠారికా |

భద్రప్రియా భద్రమూర్తి ర్భక్త సౌభాగ్యదాయినీ ||41||భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తి వశ్యా భయాపహా |

శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ||42||శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ |

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్ర నిభాననా ||43||నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |

నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ||44||నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |

నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా ||45||నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి ర్నిరీశ్వరా |

నీరాగా రాగమథనా నిర్మదా మదనాశినీ ||46||నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |

నిర్మమా మమతా హంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ ||47||నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లొభనాశినీ |

నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ ||48||నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |

నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా ||49||నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |

దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా ||50||దుష్టదూరా దురాచార శమనీ దోషవర్జితా |

సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధిక వర్జితా ||51||(to be continued)
But I like 'Sri Lalitha Sahasranaamam' in "Devotional Songs" site.
(more about Lalitha Devi)

0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online