Tuesday, 4 April 2017

Shudha Brahma Parathpara ram / Nama Ramayanam

నూట ఎనిమిది నామాలలో సంపూర్ణ రామాయణం.


1.శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర రామ

2.కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ

3.శేషతల్ప సుఖనిద్రిత రామ

4.బ్రహ్మద్యమర ప్రార్ధిత రామ

5.చందకిరణ కులమండన రామ

6.శ్రీమద్దశరధనందన రామ

7.కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ

8.విశ్వామిత్రప్రియధన రామ

9.ఘోరతాటకఘాతక రామ

10.మారీచాదినిపాతక రామ

11.కౌశిక మఖసంరక్షక రామ

12.శ్రీ మదహల్యో ద్దారక రామ

13.గౌతమమునిసంపూజిత రామ

14.సురమునివరగణసంస్తుత రామ

15.నవికధావితమృదుపద రామ

16.మిధిలాపురజనమోదక రామ

17.విదేహమానసరంజక రామ

18.త్రయంబకకార్ముకభంజక రామ

19.సితార్పితవరమాలిక రామ

20.కృతవైవాహిక కౌతుక రామ

21.భార్గవదర్పవినాశక రామ

22.శ్రీ మాధయోద్యా పాలక రామ

23.ఆగణితగుణగణభూషిత రామ

24.అవనితనయాకామిత రామ

25.రాకాచంద్రసమానన రామ

26.పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ

27.ప్రియగుహావినివేధితపద రామ

28.తత్ క్షాళితనిజమృదుపద రామ

29.భరద్వాజముఖానందక రామ

౩౦.చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ

31.దశరధసంతతచింతిత రామ

32.కైకేయీతనయార్థిత రామ

౩౩.విరచితనిజపాదుక రామ

34.భారతార్పిత నిజపాదుక రామ

35.దండకవనజనపావన రామ

36.దుష్టవిరాధవినాశాన రామ

37.శరభoగసుతీక్షార్చిత రామ

38.అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ

39.గృద్రాధిపగతిదాయక రామ

40.పంచవటీతటసుస్థిత రామ

41.శూర్పణఖార్తి విధాయక రామ

42.ఖరదూషణముఖసూదక రామ

43.సీతాప్రియహరిణానుగ రామ

44.మరిచార్తికృదాశుగా రామ

45.వినష్ట సేతాన్వేషక రామ

46. గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ

47.శబరిదత్తఫలాశన రామ

48.కబంధభాహుచ్చేధన రామ

49.హనుమత్సేవితనిజపద రామ

50.నతసుగ్రివభిష్టద రామ

51.గర్వితవాలివిమోచక రామ

52. వానరదుతప్రేషక రామ

53.హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ

54.కపివరసంతతసంస్మృత రామ

55.తద్గతి విఘ్నద్వంసక రామ

56.సీతాప్రాణాదారక రామ

57.దుష్టదశాన ధూషిత రామ

58. శిష్టహనూమద్భూషిత రామ

59.సీతూధితకాకావన రామ

60.కృతచూడామణిదర్శన రామ

61. కపివరవహనశ్వాసిత రామ

62.రావణధనప్రస్థిత రామ

63.వనరసైన్యసమావృత రామ

64.శొశితసరిధీశార్థిత రామ

65.విభిషణాభయదాయక రామ

66. సర్వతసేతునిభందక రామ

67.కుంబకర్ణ శిరశ్చెదక రామ

68.రాక్షససంఘవిమర్ధక రామ

69.ఆహిమహిరావణ ధారణ రామ

70.సంహ్రృతదశముఖరావణ రామ

71.విభావముఖసురసంస్తుత రామ

72.ఖస్థితధశరధవీక్షిత రామ

73.సీతాదర్శనమోదిత రామ

74.అభిషిక్త విభీషణ రామ

75.పుష్పకయానారోహణ రామ

76.భరధ్వజాభినిషేవణ రామ

77.భరతప్రాణప్రియకర రామ

78.సాకేత పురీభుషన రామ

79.సకలస్వీయసమానత రామ

80.రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ

81.పట్టాభిషేకాలంకృత రామ

82.పార్థివకులసమ్మానిత రామ

83.విభీషణార్పితరంగక రామ

84.కీశకులానుగ్రహకర రామ

85.సకలజీవసంరక్షక రామ

86.సమస్తలోకోద్ధారక రామ

87.అగణితమునిగాణసంస్తుత రామ

88.విశ్రుత రాక్షసఖండన రామ

89.సితాలింగననిర్వృత రామ

90.నీతిసురక్షితజనపద రామ

91.విపినత్యాజితజనకజ రామ

92.కారితలవణాసురవధ రామ

93.స్వర్గతశంబుక సంస్తుత రామ

94.స్వతనయకుశలవనందిత రామ

95.అశ్వమేధక్రతుదీక్షిత రామ

96.కాలావేదితసురపద రామ

97.ఆయోధ్యజనముక్తిద రామ

98.విధిముఖవిభుదానందక రామ

99.తేజోమయనిజరూపక రామ

100.సంసృతిబన్ధవిమోచక రామ

101.ధర్మస్థాపనతత్పర రామ

102.భక్తిపరాయణముక్తిద రామ

103.సర్వచరాచరపాలక రామ

104.సర్వభవామయవారక రామ

105.వైకుంఠలయసంస్ఠీత రామ

106.నిత్యనందపదస్ఠిత రామ

107.కరుణా నిధి జయ సీతా రామ

108.రామరామ జయరాజా రామ రామ రామ జయసీతా రామ.....

4 Comments:

Rama Sarma VS Sistla said...

Really very appreciable job you have done and sharing as many as I can . DEERGHA AYUSHMANBHAVA , DEERGHA SUMANGALI BHAVA

Riyaz Seifi said...

Really very appreciative FB liker and YouTube sub4sub

Komali Devi said...

Good one

Unknown said...

మంచి నిర్ణయం. ధన్యవాదములు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online