Sunday, 2 October 2011

Sri Vishu Sahasranama Sthothram


This post is under construction

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం


||ఓం||

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే ||1||


వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |

పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ ||2||


వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |

నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః ||3||


అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |

సదైకరూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే ||4||


యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్ |

విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ||5||


||ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే||


శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ


శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |

యుధిష్ఠిర శ్శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత ||6||


యుధిష్ఠిర ఉవాచ


కిమేకం దైవతంలోకే కిం వా ప్యేకం పరాయణం |

స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్ను యుర్మానవాః శుభం ||7||


కోధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |

కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మ సంసార బంధనాత్ ||8||


శ్రీ భీష్మ ఉవాచ


జగత్ప్రభుం దేవ దేవ మనంతం పురుషోత్తమం |

స్తువ న్నామసహస్రేణ పురుష స్సతతోత్థితః ||9||


తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుష మవ్యయం |

ధ్యాయన్ స్తువ న్నమస్యంశ్చ యాజమాన స్తమేవ చ ||10||


అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరం |

లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వ దుఃఖాతిగో భవేత్ ||11||


బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనమ్ |

లోకనాధం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్ ||12||


ఏష మే సర్వధర్మాణం ధర్మో ధికతమో మతః |

యద్భుక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవై రర్చే న్నరస్సదా ||13||


పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |

పరమం యో మహద్బ్రహ్మపరమం యః పారాయణమ్ ||14||


పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళం |

దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో వ్యయః పితా ||15||


యత స్సర్వాణి భూతాని భవన్త్యాది యుగాగమే |

యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే ||16||


తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతేః |

విష్ణో ర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ్ ||17||


యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |

ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే ||18||


ఋషి ర్నామ్నాంసహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః |

ఛందోనుష్టు ప్తథా దేవో భగవాన్ దెవకీసుతః ||19||


అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తి ర్దేవకీనందనః |

త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే ||20||


విష్ణుంజిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం |

అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమ్ ||21||


*****

అస్య శ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహా మంత్రస్య |

శ్రీ వేదవ్యాసో భగవా నృషిః |

అనుష్టుప్ ఛందః |

శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణోదేవతా |

అమృతాం శూద్భవో భాను రితి బీజమ్ |

దేవకీ నందనస్స్రష్టేతిశక్తిః |

ఉద్భవః రక్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మంత్రః |

శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్ |

శార్ ఙ్గధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం |

రథాఙ్గపాణి రక్షోభ్య ఇతినేత్రమ్ |

త్రిసామా సామగస్సామేతి కవచం |

ఆనందం పరబ్రహ్మేతియోనిః |

ఋతు స్సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః |

శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానం |

శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే సహస్ర నామ జపే వినియోగః ||


ధ్యానం


క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం |

మాలాక్లుప్తాసనస్థః స్ఫటికమణినిభై ర్మౌక్తికైర్మండితాంఙ్గః ||


శుభ్రై రభ్రై రదభ్రై రుపరి విరచితై ర్ముక్త పీయూషవర్షైః |

ఆనన్దీ నః పునీయాదరినలిన గదా శఙ్ఖ పాణి ర్ముకుందః ||


భూః పాదౌ యస్య నాభి ర్వియ దసురనిల శ్చంద్రసూర్యౌచనేత్రే |

కర్ణా వాశా శ్శిరో ద్యౌ ర్ముఖమపి దహనో యస్య వాసో య మబ్ధిః ||
To be continued

0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online