Wednesday, 12 November 2008

Sivashtakam (శివాష్టకం)


Telugu Lyrics Of Sivashtakamప్రభుం ప్రాణ నాథం, విభుం విశ్వ నాథం,

జగన్నాథ న్నాథం, సదానంద భాజం;

భవద్భవ్య భుతేశ్వరం భూతనాథం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||1||గళే రుండమాలం, తనౌ సర్పజాలం,

మహాకాల కాలం, గణేసాది పాలం;

జటాజూటగంగోత్త రం గైర్వి శిష్యం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||2||ముదామాకరం మండనం మండయంతం,

మహామండలం భస్మభుశాధరం తం;

అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||3||వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం,

మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశం;

గిరీశం, గణేశం, సురేశం, మహేశం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||4||గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధ దేహం,

గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహం;

పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిబిల్ల్వద్యమానం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||5||కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం,

పదామ్భోజ నమ్రాయ కామం దధానం;

బలీవర్ధయానం సురాణం ప్రథానం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||6||శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం,

త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్యమిత్రమ్;

అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||7||హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం,

భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం;

శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం,

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే.||8||స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూలపాణే,

పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్రిహప్రాప్యరత్నం;

సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం,

విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి.||9||||శ్రీ శివాష్టక స్తోత్రం సంపూర్ణం||


0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online